Οργανόγραμμα Δ.Ο.Κ.Μ.Ε.Π.Α

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν: 47/03−02−2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 239 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν και υπάγεται στην εποπτεία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Παπάγου- Χολαργού. Διοικείται από

 

Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Share to: