ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ